تبلیغات اینترنتیclose
شال گردن برگی

شال گردن برگی

ارسال شده در: شال گردن,


رج1: 3 دانه سر مي اندازيم .
رج 2: 3 دانه را ركن مي بافيم .
رج3: 1دانه اول را نمي بافيم، كنارش 1 دانه اضافه مي كنيم، دانه بعدي را ركن مي بافيم، 1دانه اضافه مي كنيم و بعد دانه آخر را ركن مي بافيم.
رجهاي زوج تمام دانه ها را ركن مي بافيم .
رجهاي فرد : تمام رجهاي فرد همانند رج 3 بايد دانه اضافه كنيم به طوري كه دانه اوا را نمي بافيم-1ژته- بقيه دانه ها ركن بافته شود -1ژته – دانه آخر ركن **يعني بعد از دانه اول و قبل از دانه آخر بايد يك ژته انداخته شود **
اين روند را ادامه مي دهيم تا 30 دانه بوجود آيد
4 رج بدون كم يا زياد كردن تمام دانه ها را ركن مي بافيم.
رج بعد : دانه ها را يكي در ميان روي ميل كمكي منتقل مي كنيم ( يعني يك دانه مي بافيم بعدي را روي ميل كمكي مي اندازيم ...)
15 دانه روي ميل اصلي را 10 رج ركن مي بافيم . 15 دانه روي ميل كمكي را هم جداگانه 10 رج ركن مي بافيم.
حالا بايد اين 2 سري دانه را روي يك ميل وارد كنيم يعني يك دانه از ميل اول و بعد يك دانه از ميل كمكي ( به صورت يكي در ميان دانه ها را از هردو ميل روي يك ميل منتقل مي كنيم )
حالا 30دانه روي يك ميل داريم كه تا 35 سانت اين 30 دانه را ركن مي بافيم.
بعد از اين 35 سانت بايد برگ ديگري ببافيم. همانند برگ اول دوباره دانه هارا روي دو ميل پخش مي كنيم ( به صورت يكي در ميان ) و هر كدام را 10رج ركن مي بافيم ، دوباره همه دانه هارا روي يك ميل منتقل مي كنيم . اين 30 دانه را 4 رج ركن مي بافيم .
حال يك رج در ميان : يكي نبافته -2تا يكي -بقيه دانه ها- 2تا يكي –دانه آخر **يعني بعد از دانه اول و قبل از دانه آخر 2 دانه را يكي مي كنيم **
رجهاي پشت تمام دانه هار را ركن مي بافيم .
اين روند را ادامه مي دهيم تا 3 دانه بماند و بعد اين 3 دانه را باهم يكي مي كنيم

 

طراحی قالب توسط ایران دات اس سی